ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Program

Režim dňa dieťaťa na kúpeľnom pobyte

Čas

Činnosť

Zodpovedná osoba

06:30 - 07:00

Budíček

sestra

06:30 - 07:00

Ranná hygiena, odber biologického materiálu

sestra

07:00 - 07:15

Podávanie liekov

sestra

07:15 - 07:45

Raňajky

sestra, diétna sestra

07:45 - 08:00

Kolonáda, pitná kúra

sestra

08:00 – 11:15

Škola

pedagóg

09:45 - 10:00

Desiata

pedagóg

11:15 – 11.30

Kolonáda, pitná kúra

sestra

11:30 - 12:45

Obed, podávanie liekov, vizita, akútne vyšetrenia, príprava na procedúry

sestra, diétna sestra, lekár

13:00 – 15:00

Procedúry v Kúpeľnom dome

sestra

15:00 – 16:30

Školský klub- voľnočasové aktivity

pedagóg

15:00 -15:15

Olovrant

pedagóg

16:45 - 17:00

Kolonáda, pitná kúra

sestra

17:00 – 17:30

Večera

sestra, diétna sestra

17:30 - 18:00

Podávanie liekov, sesterská vizita

sestra

18:00 - 18:30

Voľnočasové aktivity

sestra

18:30 - 19:00

Večerná rozcvička

sestra

19:00 - 19:30

Voľnočasové aktivity

sestra

19:15 - 19:30

 2. večera

sestra

19:30 – 21:00

Večerná hygiena, sprchovanie, príprava na spánok

sestra

21:00 - 6:00

Nočný kľud

sestraNávštevy

Návšteva je možná v čase návštevných hodín. Návštevné hodiny sú doporučené denne v pracovných dňoch čase od 15:00 do 20:00 hod. V dňoch pracovného pokoja od 08:00 do 20:00 hod. Návšteva klienta je možná v priestoroch kúpeľného areálu, v prípade, že je záujem opustiť s dieťaťom areál liečebne je nutné túto skutočnosť dohodnúť so službukonajúcim personálom. V takomto prípade si dieťa môže rodič, zákonný zástupca, alebo osoba, ktorej návštevu povolil zákonný zástupca, vyzdvihnúť v liečebni, pričom prevzatie dieťaťa sa zapisuje na predtlačenú priepustku, ktorá je súčasťou zdravotnej karty, kde sa preberajúca osoba podpíše. Pri návrate dieťaťa na oddelenie je nutné zapísať čas a podpis osoby, ktorá dieťa odovzdáva. V prípade úrazu, alebo iných ťažkostí (napr. zažívacích) je nutné túto skutočnosť uviesť do záznamu. Vychádzka nad stanovený čas môže byť individuálne dohodnutá s ošetrujúcim lekárom.

Pobyt so sprievodcom

Sprevádzajúca osoba je povinná počas kúpeľného pobytu rešpektovať Pobytový poriadok. Zmyslom pobytu sprevádzajúcej osoby je získať návyky pre starostlivosť o dieťa, ktoré je nutné dodržiavať aj v domácom prostredí. Sprevádzajúca osoba zodpovedá za bezpečnosť dieťaťa, včasnú účasť na liečebných úkonoch. Sprievodca je povinný vo zvýšenej miere dodržiavať osobnú hygienu a starať sa o hygienu sprevádzaného dieťaťa, udržiavať poriadok a čistotu na pridelenej izbe a využívaných priestoroch. Pri stravovaní je povinný sprevádzať dieťa do jedálne a dbať o to, aby dieťa konzumovalo len stravu jemu určenú - príslušnú diétu. Nie je povolená výmena stravy medzi sprievodcom a dieťaťom z dôvodu nedodržania kalorickej a výživovej hodnoty stravy. V priestoroch jedálne nie je povolená konzumácia vlastnej stravy. Konzumovanie stravy mimo liečebne nie je odporúčané, je nutné brať ohľad na vznik možných zažívacích ťažkostí z dôvodu nemožnosti dodržania hygienických parametrov zariadení verejného stravovania.

Sprievodca dieťaťa zodpovedá za inventár pridelenej izby v prípade poškodenia je povinný túto skutočnosť okamžite nahlásiť na príslušnej recepcii. V prípade vzniku škôd na inventári si liečebňa ich náhradu bude nárokovať. Liečebňa si vyhradzuje právo vstupu na pridelenú izbu za účelom kontroly zdravotného stavu dieťaťa, upratovania a údržbárskych zásahov. Ubytované osoby sú povinné dodržiavať požiarne predpisy určené riaditeľom kúpeľov. Pri zmene sprievodcu dieťaťa počas kúpeľnej liečby je nutné túto skutočnosť nahlásiť na recepcii LD Astória a zdravotnému personálu v DL Valentína. Pri ukončení pobytu je sprievodca povinný odovzdať kľúče na príslušnej recepcii.


V objektoch a areáli ústavu je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné prostriedky.