Spoločnosť BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Program

Režim dňa dieťaťa na kúpeľnom pobyte

Čas

Činnosť

Zodpovedná osoba

06:30 - 07:00

Budíček

sestra

06:30 - 07:00

Ranná hygiena, odber biologického materiálu

sestra

07:00 - 07:15

Podávanie liekov

sestra

07:15 - 07:45

Raňajky

sestra, diétna sestra

07:45 - 08:00

Kolonáda, pitná kúra

sestra

08:00 – 11:15

Škola

pedagóg

09:45 - 10:00

Desiata

pedagóg

11:15 – 11.30

Kolonáda, pitná kúra

sestra

11:30 - 12:45

Obed, podávanie liekov, vizita, akútne vyšetrenia, príprava na procedúry

sestra, diétna sestra, lekár

13:00 – 15:00

Procedúry v Kúpeľnom dome

sestra

15:00 – 16:30

Školský klub- voľnočasové aktivity

pedagóg

15:00 -15:15

Olovrant

pedagóg

16:45 - 17:00

Kolonáda, pitná kúra

sestra

17:00 – 17:30

Večera

sestra, diétna sestra

17:30 - 18:00

Podávanie liekov, sesterská vizita

sestra

18:00 - 18:30

Voľnočasové aktivity

sestra

18:30 - 19:00

Večerná rozcvička

sestra

19:00 - 19:30

Voľnočasové aktivity

sestra

19:15 - 19:30

 2. večera

sestra

19:30 – 21:00

Večerná hygiena, sprchovanie, príprava na spánok

sestra

21:00 - 6:00

Nočný kľud

sestraNávštevy

Návšteva je možná v čase návštevných hodín. Návštevné hodiny sú doporučené denne v pracovných dňoch čase od 15:00 do 20:00 hod. V dňoch pracovného pokoja od 08:00 do 20:00 hod. Návšteva klienta je možná v priestoroch kúpeľného areálu, v prípade, že je záujem opustiť s dieťaťom areál liečebne je nutné túto skutočnosť dohodnúť so službukonajúcim personálom. V takomto prípade si dieťa môže rodič, zákonný zástupca, alebo osoba, ktorej návštevu povolil zákonný zástupca, vyzdvihnúť v liečebni, pričom prevzatie dieťaťa sa zapisuje na predtlačenú priepustku, ktorá je súčasťou zdravotnej karty, kde sa preberajúca osoba podpíše. Pri návrate dieťaťa na oddelenie je nutné zapísať čas a podpis osoby, ktorá dieťa odovzdáva. V prípade úrazu, alebo iných ťažkostí (napr. zažívacích) je nutné túto skutočnosť uviesť do záznamu. Vychádzka nad stanovený čas môže byť individuálne dohodnutá s ošetrujúcim lekárom.

Pobyt so sprievodcom

Sprevádzajúca osoba je povinná počas kúpeľného pobytu rešpektovať Pobytový poriadok. Zmyslom pobytu sprevádzajúcej osoby je získať návyky pre starostlivosť o dieťa, ktoré je nutné dodržiavať aj v domácom prostredí. Sprevádzajúca osoba zodpovedá za bezpečnosť dieťaťa, včasnú účasť na liečebných úkonoch. Sprievodca je povinný vo zvýšenej miere dodržiavať osobnú hygienu a starať sa o hygienu sprevádzaného dieťaťa, udržiavať poriadok a čistotu na pridelenej izbe a využívaných priestoroch. Pri stravovaní je povinný sprevádzať dieťa do jedálne a dbať o to, aby dieťa konzumovalo len stravu jemu určenú - príslušnú diétu. Nie je povolená výmena stravy medzi sprievodcom a dieťaťom z dôvodu nedodržania kalorickej a výživovej hodnoty stravy. V priestoroch jedálne nie je povolená konzumácia vlastnej stravy. Konzumovanie stravy mimo liečebne nie je odporúčané, je nutné brať ohľad na vznik možných zažívacích ťažkostí z dôvodu nemožnosti dodržania hygienických parametrov zariadení verejného stravovania.

Sprievodca dieťaťa zodpovedá za inventár pridelenej izby v prípade poškodenia je povinný túto skutočnosť okamžite nahlásiť na príslušnej recepcii. V prípade vzniku škôd na inventári si liečebňa ich náhradu bude nárokovať. Liečebňa si vyhradzuje právo vstupu na pridelenú izbu za účelom kontroly zdravotného stavu dieťaťa, upratovania a údržbárskych zásahov. Ubytované osoby sú povinné dodržiavať požiarne predpisy určené riaditeľom kúpeľov. Pri zmene sprievodcu dieťaťa počas kúpeľnej liečby je nutné túto skutočnosť nahlásiť na recepcii LD Astória a zdravotnému personálu v DL Valentína. Pri ukončení pobytu je sprievodca povinný odovzdať kľúče na príslušnej recepcii.


V objektoch a areáli ústavu je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné prostriedky.