Spoločnosť BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov pacientov/klientov/samoplatcov

Pri výkone našej činnosti dochádza ku spracúvaniu Vašich osobných údajov. Pre našu spoločnosť BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s. je riadne spracúvanie Vašich osobných údajov pre nás dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi podstatná, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa ich spracúvania v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len „zákon“)

Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na dodržiavanie zákonných povinností a zásad ochrany osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať na: gdpr@kupele-bj.sk

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na gdpr@kupele-bj.sk alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).

Kto spracováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ: 
BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a. s., 086 31 Bardejovské Kúpele

IČO: 36 168 301
Kontakt na prevádzkovateľa:   +421 54/477 4000, sekretariat@kupele-bj.sk
Kontakt na zodpovednú osobu: gdpr@kupele-bj.sk
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Aké osobné údaje spracovávame?

Prevádzkovateľ o Vás v papierovej alebo elektronickej forme spracúva osobné údaje pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a kúpeľnej liečby, v rozsahu stanovenom zákonom, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, údaje o chorobe, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich s Vašim zdravotným stavom a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, epidemiologicky závažné skutočnosti, identifikačné údaje Vašej zdravotnej poisťovne, kontaktné údaje Vás alebo Vašich blízkych.

Pri cudzincoch alebo osobách bez štátnej príslušnosti môže byť spracúvaná fotokópia dokladu totožnosti.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

 1. Pri objednávaní pobytov a vytváraní rezervácií v našich ubytovacích zariadeniach:
 1. Individuálna objednávka telefonická, emailová alebo písomná (list) – na účel vytvorenia rezervácie od klienta požadujeme plné meno a kontaktný údaj, kde posielame v prípade jeho záujmu potvrdenie o rezervácii a pokyny k pobytu. Kontaktným údajom je buď email alebo poštová adresa. Tieto údaje sa zaznamenávajú na náš interný dokument (Dopytový list), ktorý sa archivuje 1 rok od prijatia objednávky. Na uplatnenie seniorskej alebo detskej zľavy požadujeme uviesť vek klienta číslom.
 2. Individuálna objednávka vypísaním rezervačného formulára na webe (www.kupele-bj.sk, www.hotelalexander.sk) –  pri vypísaní rezervačného formulára od klienta získavame osobné údaje v rozsahu meno, email, telefón. Tieto údaje sa zaznamenávajú na náš interný dokument (Dopytový list), ktorý sa archivuje 1 rok od prijatia objednávky. Prevádzkovateľom webov www.kupele-bj.skwww.hotelalexander.sk je spoločnosť wbx, s.r.o., s ktorou máme uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu.  
 3. Objednávka pobytu cez obchodného partnera (cestovná kancelária, cestovná agentúra) – v objednávkach požadujeme uviesť iba osobné údaje v rozsahu plné meno klienta. Ak chce klient uplatniť nárok na seniorskú alebo detskú zľavu, požadujeme uvedenie veku klienta číslom. Objednávky sa po ukončení pobytu prikladajú ako prílohy ku faktúram, ktoré sa archivujú po dobu 10 rokov.
 4. Objednávka rekondičného pobytu na základe zmluvy s vysielajúcou organizáciou - v objednávkach požadujeme uviesť iba osobné údaje v rozsahu plné meno klienta. Pri objednávkach pre rodinných príslušníkov do 18 rokov požadujeme uviesť vek detí číslom. Objednávky sa po ukončení pobytu prikladajú ako prílohy ku faktúram, ktoré sa archivujú po dobu 10 rokov.
 1. Pri poskytovaní kúpeľnej liečby a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti - za účelom poskytovania služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Vám ako pacientovi. Pre tento účel je poskytnutie vašich osobných údajov zákonnou požiadavkou a bez ich poskytnutia Vám nebude môcť byť poskytnutá zdravotná starostlivosť, kúpeľná liečba alebo služba s ňou súvisiaca.
 2. Evidencia ubytovaných hostí, hlásenie pobytu cudzincov - Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v platnom znení; Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky
 3. Pri snímaní kamerovým systémom – oprávnený záujem Prevádzkovateľa pre účely ochrany majetku našej spoločnosti, bezpečnosť našej spoločnosti aj bezpečnosť dotknutých osôb vo vnútorných a vonkajších priestoroch spoločnosti Bardejovské Kúpele. O umiestnení kamerového systému sú dotknuté osoby informované prostredníctvom tabuliek umiestnených na viditeľnom mieste na vstupoch do priestorov Prevádzkovateľa.
 4. Na základe Vášho súhlasu – na marketingové účely propagáciu spoločnosti, propagáciu služieb, zliav, bonusov, súťaží a zisťovanie spokojnosti so službami spoločnosti.
 1. Zaevidovaním svojej emailovej adresy do kolónky NEWSLETTER na weboch www.kupele-bj.skwww.hotelalexander.sk sa Váš email zaradí do databázy na zasielanie noviniek a akciových pobytov. Email evidujeme v databáze po dobu 5 rokov.
 2. Vypísaním objednávkového formulára na pobyt cez weby www.kupele-bj.skwww.hotelalexander.sk a zaškrtnutím políčka Chcem byť informovaný o novinkách a zľavách, sa Váš email zaradí do databázy na zasielanie noviniek a akciových pobytov. Email evidujeme v databáze po dobu 5 rokov.

Newsletter posielame z aplikácie Freshmailing.com spoločnosti Trust Solutions s.r.o.

 1. Na základe sťažnosti alebo reklamácie- v internom firemnom formulári na evidenciu reklamácií a sťažností sa uvádza plné meno klienta a kontaktný údaj, ktorým je buď adresa, telefón alebo email klienta. Evidencia sťažností a reklamácií sa archivuje po dobu 10 rokov.
 2. Pri návšteve Beauty Studia – na základe Vášho písomného súhlasu evidujeme osobné údaje nevyhnutné k poskytnutiu zdravotnej a kozmetickej starostlivosti v rozsahu osobné údaje (plné meno, rok narodenia, miesto narodenia, adresa bydliska, email, telefón) a zdravotné údaje (prekonané a súčasné ochorenia, alergie, užívané lieky, možná gravidita).

Poskytnutý súhlas na tieto účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby ste mohli  byť  oslovovaný s ponukami služieb a akcií. Váš akýkoľvek slobodný súhlas, ktorý jednoznačne potvrdíte svojím podpisom môžete kedykoľvek odvolať osobne, písomnou formou zaslanou do sídla Prevádzkovateľa, alebo emailom na gdpr@kupele-bj.sk. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

 • externí dodávatelia pre správu informačných technológií prevádzkovateľa – Ing. Oto Paluba – ComTec, Ťačevská 605/20, 085 01 Bardejov
 • PR agentúra – PAPER LIFE, s.r.o., A. Škarvana 2/20, 970 01 Prievidza
 • dodávatelia IT produktov (aplikácií) a služieb, SW:
  • SOFTIP a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
  • GUBI computer systems s.r.o., Na Strži 65/1702, 140 00 Praha
  • KasComp, spol s.r.o., Na vrátkach 18, 841 01 Bratislava 42
  • Trust Solutions s.r.o., Obchodná 3, 811 03 Bratislava
  • 24-pay s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina
  • FACEBOOK- Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Vaše  osobné  údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu  20 rokov od posledného poskytnutia kúpeľnej liečby alebo zdravotnej starostlivosti.

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie  doba,  počas  ktorej je povinný uchovávať  osobné  údaje, okamžite Vaše  osobné  údaje  anonymizuje  z  databáz  a  informačných  systémov.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Na základe písomnej žiadosti, ktorá je umiestnená na našom webe www.kupele-bj.sk (záložka O nás – Ochrana osobných údajov),  ste oprávnený si od Prevádzkovateľa uplatniť:

 • Právo na prístup k osobným údajom

Podľa § 21 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o nich.

 • Právo na opravu osobných údajov

Podľa § 22 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 • Právo na výmaz osobných údajov

Podľa § 23 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2,

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1.

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Podľa § 24 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 • Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa § 26 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm.

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Uplatnením práva vyššie  uvedeného v odseku nie je dotknuté právo podľa § 23. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Právo dotknutých osôb nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Podľa § 27 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má:

(1) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

(2) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

(3) Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva podľa odsekov 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

(4) V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

(5) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8.

 • Právo súhlas odvolať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

 • Právo podať návrh na začatie konania

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 • Právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Podľa § 28 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na:

(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

(2) Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

(3) V prípadoch podľa odseku 2 písm. a) a c) je prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

(4) Rozhodnutia podľa odseku 2 sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov podľa § 16 ods. 1 okrem prípadov, ak sa uplatňuje § 16 ods. 2 písm. a) alebo písm. g) a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Dochádza  pri  spracúvaní  Vašich  osobných  údajov  k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Pri  spracúvaní  Vašich  osobných  údajov  nedochádza  k automatizovanému  rozhodovaniu vrátane profilovania.

Informácie o spracovávaní osobných údajov - Pacienti/samoplatci/klienti - tu otvoriť

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv – pacient, klient, samoplatca, návšteva

Bezpečnostná politika